Среда, 20 октября 2021

Экзаменационная программа для взрослых (от 14 лет)

 

 8 Kю  7 Kю

1. Kamae
2. Seidza ho
3. Tai no henko 1,2
4. Hiriki no yosei 1,2
5. Shumatsu dosa 1,2
6. Shikko ho
7. Zenpo kaiten ukemi
8. Koho kaiten ukemi
9. Katate mochi shihonage 1,2
10. Shomen uchi ikajo osae 1,2
11. Shomen uchi shomen iriminage 2

1. Кihon dosa (ken)
2. Tai no henko 1,2
3. Hiriki no yosei 1,2
4. Shumatsu dosa 1,2
5. Shikko ho
6. Zenpo kaiten ukemi
7. Koho kaiten ukemi
8. katate mochi nikajo osae 1,2
9. kata mochi ikkajo osae 1,2
10. kata mochi hijishime 1,2
11. ryote mochi shihonage 1,2

 6 Kю  5 Kю

1. Kihon dosa renzoku (toshu)
- Kihon dosa (sotai)
2. Tai no henko 1,2
3. Hiriki no yosei 1,2
4. Shumatsu dosa 1,2
5. Koho kaiten ukemi
6. Hiki ashi koho ukemi
7. Zenpo kaiten ukemi
8. Zenpo hyaku ukemi
9. kata mochi nikajo osae 1,2
10. shomen uchi sankajo osae 1,2
11. yokomen uchi ikkajo osae 1,2
12. katate mochi sokumen iriminage 1
13. Ryote mochi tenchinage 1
14. yokomen uchi shomen iriminage 2

1. Kihon dosa renzoku (ken)
 - Kihon dosa (sotai)
2. Tai no henko 1,2
3. Hiriki no yosei 1,2
4. Shumatsu dosa 1,2
 - Tobi ukemi
5. Mae ukemi
6. Zenpo kaiten ukemi
7. Zenpo hyaku ukemi
8. shomen uchi nikajo osae 1,2
9. shomen uchi yonkajo osae 1,2
10. shomen uchi kotegaeshi 1,2
11. yokomen uchi shihonage 1,2
   - Buki waza
12. Ken suburi nanahon
13. roku no jo

4 Kю 

1. Migi hanmi no kamae
2. Hidari hanmi no kamae
3. Tai no henko 1
4. Tai no henko 2
5. Hiriki no yosei 1
6. Hiriki no yosei 2
7. Shomen uchi yonkajo osae 1
8. Mune mochi hijishime 2
9. Shomen uchi kote gaeshi 2
10. Ryote mochi tenchi nage 1
11. Suwari waza ryote mochi kokyu ho 1
12. Shitei waza 1
13. Shumatsu dosa 1
14. Shumatsu dosa 2
15. Buki waza: 31 no jo kata

Shitei waza

Katate mochi shiho nage 1/2
Shomen uchi ikkajo osae 1/2
Katate mochi nikajo osae 1/2
Shomen uchi sankajo osae 1/2
Katate mochi sokumen irimi nage 1
Yokomen uchi shomen irimi nage 2

3 Kю - 1 Кю

   1. Migi hanmi no kamae
   2. Hidari hanmi no kamae
 Sotai Dosa:
   1. Tai no henko 1, 2
   2. Hiriki no yosei 1, 2
   3. Shumatsu dosa 1, 2
   4. Katate mochi nikajo osae 2
   5. Suwari waza yokomen uchi sankajo         osae 2
   6. Shomen uchi kote gaeshi 1
   7. Shitei waza 1
   8. Shitei waza 2
   9. Shitei waza 3
   10. Goshin waza
   11.Buki waza
   12.Kihon dosa Renzoku (Jo-1 kyu),
        (Tanto-2 kyu), (Bokken-3 kyu)
   13. Jiyu waza
 Goshin Waza:
   • 3 kyu:
        1. Mune mochi
        2. Ushiro eri mochi
   • 2 kyu:
        1. Jodan tsuki
        2. Yokomen tsuki
        3. Mae giri
   • 1 kyu:
        1. Mune mochi yokomen tsuki
        2. Tanto mae
        3. Tanto ushiro

 Shitei waza:
  1. Katate mochi shiho nage 1,2
  2. Ryote mochi shiho nage 1,2
  3. Yokomen uchi shiho nage 1,2
  4. (x) Shomen uchi ikkajo osae 1,2
  5. (x) Yokomen uchi ikkajo osae 1,2
  6. (x) Kata mochi ikkajo osae 1,2
  7. Ushiro waza ryote mochi ikkajo osae 1,2
  8. (x) Katate mochi nikajo osae 1,2
  9. (x) Kata mochi nikajo osae 1,2
  10. (x) Shomen uchi nikajo osae 1,2
  11. (x) Shomen uchi sankajo osae 1,2
  12. Ushiro waza ryote mochi sankajo osae 1,2
  13. (x) Shomen uchi yonkajo osae 1,2
  14. (x) Yokomen uchi yonkajo osae 1,2
  15. (x) Katate mochi sokumen irimi nage 1,2
  16. (x) Kata mochi sokumen irimi nage 1,2
  17. (x) Shomen uchi shomen irimi nage 1,2
  18. (x) Yokomen uchi shomen irimi nage 1,2
  19. (x) Shomen uchi hiji shime 1,2
  20. (x) Yokomen uchi hiji shime1,2
  21. (x) Kata mochi hiji shime 1,2
  22. (x) Mune mochi hiji shime 1,2
  23. (x) Shomen uchi kote gaeshi 2
  24. (x) Yokomen uchi kote gaeshi 1,2
  25. (x) Ryote mochi tenchi nage 1,2
  26. Suwari waza ryote mochi kokyu ho 1,2

 Buki Waza:

   • 3 kyu:Go no ken awase,Shichi no ken awase

   • 2 kyu:13 no jo kata

   • 1 kyu:Jo suburi nijuppon

 Jiyu Waza (6 техник):

   • 3 kyu: katate mochi

   • 2 kyu: ryote mochi

   • 1 kyu: shomen uchi

     * (x) – Suwari waza 

1 Дан

1. Migi hanmi no kamae
2. Hidari hanmi no kamae
3. Hiriki no yosei 1
4. Hiriki no yosei 2
5. Shomen uchi shiho nage
6. Suwari waza ryote mochi shiho nage 2
7. Shomen tsuki hiji ate kokyu nage 1
8.   Shitei waza 1
9.   Shitei waza 2
10. Shitei waza 3

11. Shitei waza 4
12. Shumatsu dosa 1
13. Shumatsu dosa 2
14. Shitei jiyu waza (min.6 различных техник)
15. Jo dori
16. Ken dori
17. Tanto dori
18. Jo - Kata 1-2
19. Jo suburi nijuppon
20. Ken suburi nanahon

Shitei waza

Katate mochi shiho nage 1,2
Ryote mochi shiho nage 1,2
Yokomen uchi shiho nage 1,2
Hanmi handachi katate mochi shiho nage  1,2
Hanmi handachi ryote mochi shiho nage
x Shomen uchi ikkajo osae 1,2
x Yokomen uchi ikkajo osae 1,2
x Katate mochi ikkajo osae 1,2
x Kata mochi ikkajo osae 1,2
Ushiro waza ryote mochi ikkajo osae 1,2
Ushiro waza katate eri mochi ikkajo osae  1,2
x Katate mochi nikajo osae 1,2
x Kata mochi nikajo osae 1,2
x Shomen uchi nikajo osae 1,2
x Yokomen uchi nikajo osae 1,2
x Shomen uchi sankajo osae 1,2
x Yokomen uchi sankajo osae 1,2
x Kata mochi sankajo osae 1,2
Ushiro waza ryote mochi sankajo      osae 1,2
Ushiro waza katate eri mochi sankajo osae 1,2

x Shomen uchi yonkajo osae 1,2
x Yokomen uchi yonkajo osae 1,2
x Katate mochi yonkajo osae 1,2
x Katate mochi sokumen irimi nage 1,2
x Kata mochi sokumen irimi nage 1,2
x Shomen uchi shomen irimi nage 1,2
x Yokomen uchi shomen irimi nage 1,2
x Shomen uchi hijishime 1,2
x Yokomen uchi hijishime 1,2
x Kata mochi hijishime 1,2
x Mune mochi hijishime 1,2
x Shomen uchi hijiate kokyu nage 1,2
x Yokomen uchi hijiate kokyu nage 1,2
x Katate mochi hijiate kokyu nage 1,2
x Shomen uchi kote gaeshi 1,2
x Yokomen uchi kote gaeshi 1,2
x Shomen tsuki kote gaeshi 1,2
x Ryote mochi tenchi nage 1,2
Suwari waza ryote mochi kokyu ho 1,2,3


 Shitei Jiyu waza
   Shomen uchi jiyu waza
   Yokomen uchi jiyu waza
   Katate mochi jiyu waza
   Ryote mochi jiyu waza
   Shomen tsuki jiyu waza